about neely

"A deep sense of freedom is an important source of inspiration for my work. This urge for space and freedom gives me the opportunity to make the pressure and unpredictability of life manageable through creative passion and energy".
Neely Schaap

Ceramic Assembly objects from Neely Schaap

Serendipity is the common thread in my work with different materials, including found material with a previous life with an extra meaning, adding strength to the final result. Life, big and small, is my playing field, where I wonder under my hands and order my thoughts. In making my work I want to live through the physical experience. Professional knowledge is a source for this. The material eventually tells a story in combination with the work process. Explanation is not necessary, everyone experiences his insights and experience at seeing the work.


Close to you*

"Deze kunstwerken zijn een onderdeel van de serie 'Close to You'" zegt Neely Schaap over haar werk. "Deze serie bestaat uit zestien onderdelen en het zijn allemaal portretten. Ik ging de serie maken nadat ik een programma over 'Digital Models' van de VPRO had gezien. Digital Models worden tegenwoordig veel gebruikt, bijvoorbeeld in de social media en de mode. Meestal zijn het 'echte' mensen die digitaal 'mooier' zijn weergegeven. 

 Wat me in het programma aansprak was het maken van een digital model dat niet op een bestaand persoon gebaseerd was. Het hoort dus bij niemand. De ontwerper had er een soort 'perfect iemand' mee willen creëren: Het was een zwarte vrouw met een heel sterke uitstraling".

*Tekst uit een interview met Neely Schaap voor Kunstenaar.nl

Lees het artikel op kunstenaar.nl

 


 

Close to You

"The artwork is part of the 'Close to You' series" says Neely Schaap about her work. "This series consists of sixteen parts and they are all portraits. I started making the series after I saw a program about 'Digital Models' by the VPRO. Digital Models are widely used nowadays, for example in social media and fashion. Usually it is 'real' people who are digitally rendered 'better'. 

What appealed to me in the program was the creation of a digital model that was not based on an existing person. So it doesn't belong to anyone. The designer had wanted to create a kind of 'perfect person' with it: It was a black woman with a very strong appearance".

ga naar portretten

De kopjes van mijn moeder

Dit zijn assemblage (samengestelde) objecten uit de serie 'De kopjes van mijn moeder'. Deze serie is ontstaan, na het overlijden van mijn moeder en het uitruimen van haar woning.
De kopjes inspireerden mij, daarom heb ik ze gepersonifieerd en ze een eigen verhaal meegegeven. Mensen herkennen er hun eigen verhaal in.
Naast het ruimtelijke werk zijn er ook gicleeprints van, in een oplage van 5 en op verschillende maten afdrukbaar.

Het object ‘Bitch Slap’ is gemaakt nav het thema geld. Op dat moment speelde in het nieuws de discussie, dat vrouwen nog steeds minder verdienen voor hetzelfde werk als mannen.
De vrouw, zoekt haar doel (werk) en ondanks haar verleden (grootmoederssoepterrine), komt ze nu op voor zich zelf en pakt haar deel. Deze gerechtigheid zal haar vleugels geven.
Het is tijd voor revanche !

 


 

My mother's cups

These are assembly (composite) objects from the series; 'My mother's cups'. This series originated after the death of my mother and the removal of her home. The cups inspired me, that's why I personified them and gave them their own story. People recognize their own story. In addition to spatial work, there are also giclee prints of, in an edition of 5 and at different sizes printable.

The object 'Bitch Slap' was created for the money theme. At that time, the news was debated that women still earn less for the same work as men. The woman seeks out her goal (work) and despite her past (grandmother's soup terrine), she now stands up for herself and takes her part. This righteousness will give her wings.
It's time for revenge!


Maakproces van ‘Growing day & Night’ van Neely Schaap

Het is een werk van Keramiek, samengesteld met bestaande keramiek. Dit wordt assemblage object genoemd.
Het proces: Er worden plakken gerold van klei, daar worden de vormen ingedrukt. De plakken worden op maat gesneden en aan elkaar bevestigd, dan moet de vorm drogen. Daarna wordt het op biscuit temperatuur gebakken (960 graden).
Om de inscripties te accentueren gebruik ik oxides ( chroom, kobalt, mangaan). Die worden aan gebracht en na drogen ,weer uitgepoetst. Daarna wordt er een transparant glazuur over gespoten en opnieuw gebakken (1060 graden) Op het laatst worden de bestaande vormen toegevoegd.

 


 

Processing of 'Growing day & Night' by Neely Schaap

It is a work of Ceramics, composed with existing ceramics. This is called assembly object.
The process: Slabs are rolled from clay, where the shapes are pressed. The slices are cut to size and attached to each other, then the mold has to dry. Then it is baked on biscuit temperature (960 degrees) To accentuate the inscriptions I use oxides (chrome, cobalt, manganese). These are applied and, after drying, polished again. Then a transparent glaze is sprayed over and baked again (1060 degrees) At last the existing forms are added.

ga naar objecten

Windows of Intimacy

Het ontstaan van de 'Windows of Intimacy'

In 1998 werd mijn oudste broer ziek, het bleek een astrocytoom in de hersenen.
We waren overrompelt ,iedereen in de familie probeerde op zijn manier steun aan hem te bieden, ik deed dat door hem wekelijks een dag te bezoeken en beëindigde die dag met hem te masseren, om zijn lijf te laten ontspannen.
In die tijd wilde ik een schilderij voor hem maken ,maar had niet de juiste maat op voorraad ,zo kwam ik op het idee om een vierluik te maken .In 'A hand for my brother' heb ik de tand des tijds door kleur verandering aan gegeven in de handen, het is een raam geworden van mijn gevoelens en belevingen uit die tijd[Er zit dan ook wel een traan in verwerkt]
Met het begin van deze 4-luik uitdaging is een serie ontstaan, waar ik heden ten dagen met terugkerend enthousiasme aan blijf werken en steeds nieuwe vormen ontdek ,door het kruisvorm en de daardoor ontstane centratie te gebruiken in de diepgang en mystiek van het werk.
Bij ' Toot into the roots', is er met zeer basale kleuren gewerkt ,opgebouwd uit geraspte klei, zand en gekeurd zand ,op een gekleurde onder grond ,de vormen zijn verkregen door oplegging van vormen die een soort verhaal vertellen, in alles wordt knowhow van haar reizen verwerkt.
In ' Sound of essence' gaat de vormenconstructie verder en gebruikt ze voorwerpen van haar reizen ,uit haar leefomgeving en gevonden op straat, om nieuwe vervreemdende vormen samen te stellen. De kleuren worden contrastrijker en feller ,maar er zitten nog steeds veel aarde tinten in ,uit o.a pure klei.
Een verhuizing van haar atelier brengt een kortstondige stagnatie aan, in het contante werken ,maar ze laat zich inspireren door de bomen die vlak voor haar raam aan de gracht staan. Er ontstaat een nieuwe serie; ' Close te me ', bomen op hun ruigste manier in dikke mixed media, afgewisseld met hele subtiele dunne verflagen. Maar de uitdaging van het raam is nog niet voorbij en zo ontstaan ' Winter twinkeling ' en ' Sparkling spring ' ,waarin gebruik wordt gemaakt van de gedroogde bloesemblaadjes die overal op haar gracht liggen.

------------------------

“…. Het resultaat suggereert een venster in omgekeerd ruimte-perspectief. Het kozijn en zijn roedeverdeling verdwijnt in de diepte, de wereld voorbij het venster komt juist nabij. In de uitdrukking van deze “Windows of Intimacy” blijkt deze paradox functioneel. Om een gewoon venster gaat het daar immers niet.

Het gaat om een venster van en naar de fantasie. Dat leren ons ook de mysterieuze tekentaal, de kleuren in hun gelaagdheden en verschillende graden van transparantie, de van alle vertrouwde samenhang ontheemde mensfiguren en objecten. Ze appelleren niet aan onze herinnering aan een buitenwereld, maar aan onze fantasie en aan de gevoelens die aansluiten bij de fantasie. En ze doen dat met genoeg aandrang om ons uit te dagen tot het voltooien van het verhaal dat Neely Schaap voor ons begon….”

Hans Sizoo

 


 

Windows of Intimacy

The origin of the 'Windows of Intimacy'

In 1998 my oldest brother became ill, it turned out to be an astrocytoma in the brain.
We were overwhelmed, everyone in the family tried to support him in his way, I did that by visiting him once a day and ended that day with him to massage, to let his body relax.
At that time I wanted to make a painting for him, but did not have the right size in stock, so I came up with the idea to make a four-part. In 'A hand for my brother' I have the test of time through color change. given in the hands, it has become a window of my feelings and experiences from that time [There is also a tear in it]
With the beginning of this 4-part challenge, a series has arisen, where I am currently working with recurring enthusiasm and discover new forms, by using the cross form and the resulting centration in the depth and mystique of the work.
At 'Toot into the roots', we have worked with very basic colors, built from grated clay, sand and inspected sand, on a colored background, the shapes are obtained by imposing shapes that tell a kind of story, everything becomes know-how processed from her travels.
In 'Sound of essence' the shape construction continues and uses objects from her travels, from her environment and found on the street, to put together new alienating forms. The colors become more contrasting and bright, but there are still a lot of earth tones in them, from pure clay.
A move from her studio brings a short-term stagnation, in cash work, but she is inspired by the trees in front of her window on the canal. A new series is created; 'Close te me', trees in their roughest ways in thick mixed media, interspersed with very subtle thin layers of paint. But the challenge of the window is not over yet and this creates 'Winter twinkling' and 'Sparkling spring', in which use is made of the dried blossom petals that are everywhere on its canal.

------------------------

".... The result suggests a window in a reversed space perspective. The frame and its rod distribution disappears into the depth, the world beyond the window comes close. In the expression of this "Windows of Intimacy" this paradox appears to be functional. After all, there is no such thing as a normal window.

It is a window from and to fantasy. This also teaches us the mysterious sign language, the colors in their layers and different degrees of transparency, the human figures and objects displaced from all familiar contexts. They do not appeal to our memory of an outside world, but to our imagination and the feelings that come with fantasy. And they do so with enough pressure to challenge us to complete the story that Neely Schaap started for us .... "

Hans Sizoo

ga naar windows of intimacy

Sustainability

De schade die mensen door vervuiling, roofbouw en uitputting aan de natuur toebrengen raakte me. Ik groeide op in een natuurlijke omgeving. Niet alleen de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van de omringende flora en fauna maakte al vroeg indruk op me.
Water is de bron van alle leven. Delving van stoffen dat veel water gebruikt, onttrekt water waar het voor de voedselvoorziening hard nodig is. Informatie en foto’s van drooggevallen rivieren en meren in Afrika geven een beangstigend beeld.
Met mijn werk probeer ik aandacht te besteden aan deze problematiek en de roep om oplossingen te vinden.

Ik werk in assemblages waarin ik keramiek combineer met natuurlijke materialen. Bijvoorbeeld in het object ‘Between Fear and Hope’ waarin ik contrasten tussen hard en zacht weergeef.

Bij het object ‘Golden drink, but for how long?’ contrasteren goudkorrels met water. De vrouwelijke vorm waar het water op steunt, verbeeldt ‘moeder aarde’ maar wel met barsten.

------------------------

Sustainability

The damage that people cause to nature through pollution, robbery and exhaustion touched me. I grew up in a natural environment. Not only the beauty but also the vulnerability of the surrounding flora and fauna impressed me early on.
Water is the source of all life. The extraction of substances that use a lot of water extracts water where it is badly needed for the food supply. Information and photos of dried up rivers and lakes in Africa provide a frightening picture.
With my work I try to pay attention to this problem and the call to find solutions.

I work in assemblies in which I combine ceramics with natural materials. For example in the object "Between Fear and Hope" in which I show contrasts between hard and soft.

The object "Golden drink, but for how long?" Contrasts gold grains with water. The feminine form on which the water rests, depicts "mother earth" but with cracks.

ga naar sustainability