about neely

"A deep sense of freedom is an important source of inspiration for my work. This urge for space and freedom gives me the opportunity to make the pressure and unpredictability of life manageable through creative passion and energy".
Neely Schaap

Ceramic Assembly objects from Neely Schaap

Serendipity is the common thread in my work with different materials, including found material with a previous life with an extra meaning, adding strength to the final result. Life, big and small, is my playing field, where I wonder under my hands and order my thoughts. In making my work I want to live through the physical experience. Professional knowledge is a source for this. The material eventually tells a story in combination with the work process. Explanation is not necessary, everyone experiences his insights and experience at seeing the work.


De kopjes van mijn moeder

Dit zijn assemblage (samengestelde) objecten uit de serie 'De kopjes van mijn moeder'. Deze serie is ontstaan, na het overlijden van mijn moeder en het uitruimen van haar woning.
De kopjes inspireerden mij, daarom heb ik ze gepersonifieerd en ze een eigen verhaal meegegeven. Mensen herkennen er hun eigen verhaal in.
Naast het ruimtelijke werk zijn er ook gicleeprints van, in een oplage van 5 en op verschillende maten afdrukbaar.

Het object ‘Bitch Slap’ is gemaakt nav het thema geld. Op dat moment speelde in het nieuws de discussie, dat vrouwen nog steeds minder verdienen voor hetzelfde werk als mannen.
De vrouw, zoekt haar doel (werk) en ondanks haar verleden (grootmoederssoepterrine), komt ze nu op voor zich zelf en pakt haar deel. Deze gerechtigheid zal haar vleugels geven.
Het is tijd voor revanche !

 


 

My mother's cups

These are assembly (composite) objects from the series; 'My mother's cups'. This series originated after the death of my mother and the removal of her home. The cups inspired me, that's why I personified them and gave them their own story. People recognize their own story. In addition to spatial work, there are also giclee prints of, in an edition of 5 and at different sizes printable.

The object 'Bitch Slap' was created for the money theme. At that time, the news was debated that women still earn less for the same work as men. The woman seeks out her goal (work) and despite her past (grandmother's soup terrine), she now stands up for herself and takes her part. This righteousness will give her wings.
It's time for revenge!


Maakproces van ‘Growing day & Night’ van Neely Schaap

Het is een werk van Keramiek, samengesteld met bestaande keramiek. Dit wordt assemblage object genoemd.
Het proces: Er worden plakken gerold van klei, daar worden de vormen ingedrukt. De plakken worden op maat gesneden en aan elkaar bevestigd, dan moet de vorm drogen. Daarna wordt het op biscuit temperatuur gebakken (960 graden).
Om de inscripties te accentueren gebruik ik oxides ( chroom, kobalt, mangaan). Die worden aan gebracht en na drogen ,weer uitgepoetst. Daarna wordt er een transparant glazuur over gespoten en opnieuw gebakken (1060 graden) Op het laatst worden de bestaande vormen toegevoegd.

 


 

Processing of 'Growing day & Night' by Neely Schaap

It is a work of Ceramics, composed with existing ceramics. This is called assembly object.
The process: Slabs are rolled from clay, where the shapes are pressed. The slices are cut to size and attached to each other, then the mold has to dry. Then it is baked on biscuit temperature (960 degrees) To accentuate the inscriptions I use oxides (chrome, cobalt, manganese). These are applied and, after drying, polished again. Then a transparent glaze is sprayed over and baked again (1060 degrees) At last the existing forms are added.

ga naar objecten

Windows of Intimacy

“…. Het resultaat suggereert een venster in omgekeerd ruimte-perspectief. Het kozijn en zijn roedeverdeling verdwijnt in de diepte, de wereld voorbij het venster komt juist nabij. In de uitdrukking van deze “Windows of Intimacy” blijkt deze paradox functioneel. Om een gewoon venster gaat het daar immers niet.

Het gaat om een venster van en naar de fantasie. Dat leren ons ook de mysterieuze tekentaal, de kleuren in hun gelaagdheden en verschillende graden van transparantie, de van alle vertrouwde samenhang ontheemde mensfiguren en objecten. Ze appelleren niet aan onze herinnering aan een buitenwereld, maar aan onze fantasie en aan de gevoelens die aansluiten bij de fantasie. En ze doen dat met genoeg aandrang om ons uit te dagen tot het voltooien van het verhaal dat Neely Schaap voor ons begon….”

Hans Sizoo

 


 

Windows of Intimacy

".... The result suggests a window in a reversed space perspective. The frame and its rod distribution disappears into the depth, the world beyond the window comes close. In the expression of this "Windows of Intimacy" this paradox appears to be functional. After all, there is no such thing as a normal window.

It is a window from and to fantasy. This also teaches us the mysterious sign language, the colors in their layers and different degrees of transparency, the human figures and objects displaced from all familiar contexts. They do not appeal to our memory of an outside world, but to our imagination and the feelings that come with fantasy. And they do so with enough pressure to challenge us to complete the story that Neely Schaap started for us .... "

Hans Sizoo

ga naar windows of intimacy